Inclusió dels treballadors autònoms al sistema RED

Inclusión de los trabajadores autónomos al sistema RED

Inclusió dels treballadors autònoms al sistema RED

Des d’el pròxim dia UN D’OCTUBRE de 2018 els afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) tindran l’obligació d’efectuar tots els seus tràmits per via electrònica, incloent-hi la recepció i signatura de notificacions, podent delegar-ho a un autoritzat en el sistema XARXA. Per a això tindran la necessitat, des de la data indicada, d’incorporar-se personalment al sistema XARXA (remissió electrònica de dades) per a la comunicació amb la Seguretat Social, ja que a partir d’aquest moment tots els tràmits relacionats amb la seva afiliació, recaptació i cotització de les quotes s’hauran de fer per aquesta via, així com per a la recepció de notificacions que efectuï la Seguretat Social.

L’Administració ja està comunicant aquesta normativa a tots els afectats per la mateixa quant a que hauran de comunicar la seva adaptació i efectuar tots els seus tràmits directament per la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS) mitjançant certificat digital o bé delegar-ho a un autoritzat XARXA.

Així mateix, els comuniquem que la Tresoreria General de la Seguretat Social precisa les seves dades de contacte (telèfon mòbil i adreça de correu electrònic) juntament amb l’acceptació de rebre missatges via SMS, per a garantir que poden relacionar-se electrònicament amb l’Administració i proporcionar-los els serveis.

En conseqüència li remetem el present correu amb la finalitat que pugui fer-los arribar emplenats les dades que s’indiquen, o bé perquè no els hagi facilitat fins al moment, o bé perquè requereixi actualitzar-los.

Aquestes dades podrà incorporar-los vostè mateix/a:

  • A través de la Seu Electrònica de TGSS, si disposa de certificat digital o usuari-contrasenya/Cl@ve: https://sede.seg-social.gob.es seguint la ruta: Sede Electrónica > Ciudadanos > Afiliación e inscripción > Comunicación de teléfono y correo electrónico
  • Acudint a una de les oficines de la Seguretat Social amb el formulari adjunt emplenat.
Skip to content