Serveis

Àrea Jurídica

El nostre equip incorpora graduats socials i advocats per a poder oferir-li la solució a qualsevol reclamació que es pugui suscitar tant en l’esdevenir de la seva empresa, com en l’àmbit particular.

Àrea Mercantil

En aquest àmbit podem oferir-li una àmplia cobertura de serveis, tant en matèria civil com mercantil, assessorant-lo i gestionant qualsevol necessitat que s’origini ja sigui en reclamacions, en constitucions o en modificacions de l’estructura actual.

Demandes per desnonament i reclamació de rendes.

Capitulacions i règims matrimonials.

Dissolucions i Liquidacions de Societats civils i mercantils.

Modificacions estatutàries, canvis d’administrador, ampliacions i reduccions de capital, variacions de l’objecte social; Fusions, escissions, aportacions de branca d’activitat, bescanvi de valors.

Constitució de Societats Civils i mercantils, SLP, SL “express”, SCP, SAL, i Cooperatives.

Divorcis, reclamació d’aliments, parelles de fet, etc.

Reclamacions de quantitat i impagats; representació i assistència jurídica davant els Jutjats competents.

Redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils (contractes de compravenda, de prestació de serveis, d’execució d’obres, serveis, d’arrendament d’immobles, de préstec, de reconeixement de deutes, col·laboració, mandats, etc.)

Àrea Comptable

Li oferim de manera continuada un assessorament integral de la seva comptabilitat garantint que la mateixa sigui tractada de la manera més adequada a l’activitat de la seva empresa.

Àrea Laboral

El nostre servei d’Assessoria Laboral li ofereix totes les àrees de relacions laborals que la seva empresa pugui precisar, mantenint-lo informat en tot moment de qualsevol canvi legislatiu que es pugui produir ja sigui en el conveni col·lectiu aplicable a la seva activitat, com qualsevol modificació d’obligacions en la gestió normalitzada.

Declaracions censals d’inici d’activitat, baixes i variacions.

Confecció declaracions d’I.V.A, resums anuals. INTRASTAT

Pagament a compte d’IRPF empresaris i professionals. Mòduls. Estimació Directa.

Declaracions anuals d’I.R.P.F i Patrimoni.

Declaració anual de l’Impost de societats i pagaments a compte.

Ajornament i fraccionament de deutes tributaris.

Declaració recapitulativa d’Operacions amb la Comunitat Europea.

Declaració d’operacions amb tercers.

Impost sobre activitats econòmiques.

Impost plusvàlua municipal.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Impost de societats.

Impost sobre successions i donacions.

Vigilància i seguiment de les N.E.O.

Assistència a Inspeccions de l’Agència Tributària.

Àrea Fiscal

L’assessorem per a cobrir totes les necessitats de les persones físiques i jurídiques en tot allò relacionat amb el compliment de la normativa fiscal a cada moment.
Li garantim un servei actualitzat i personalitzat de totes les seves obligacions fiscals assessorant-lo de quin és el perfil més convenient per al seu negoci.

Assegurances Generals

Assessorem en tota mena de cobertures de riscos particulars i d’empresa a través d’una col·laboració exclusiva amb corredories d’assegurances, podent contractar, a través d’aquest servei una cobertura de qualsevol tipus de risc, salut o estalvi, obtenint la millor relació qualitat/preu i, exclusivament, en companyies asseguradores de primer ordre ocupant-nos del seguiment de les pòlisses subscrites a fi de que l’eficàcia de les mateixes no es vegi minvada pel pas del temps i la nova aparició en el mercat de productes tecnològicament superiors i més adequats.

Protecció de dades

Totes les activitats empresarials que gestionen dades personals de clients, proveïdors, empleats, contactes, etc. estan obligades a complir la normativa europea de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)

Si la seva empresa encara no compleix amb les noves obligacions, volem recordar-li que pot contactar amb nosaltres per a cobrir aquest requeriment legal. Hem integrat en el nostre servei la col·laboració d’unes empreses líders en el sector per a l’ajudar-lo en la implantació, consultoria i assessorament de la normativa de Protecció de Dades.

Prevenció de riscos laborals

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) Llei 31/1995 modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, té per objecte promoure la seguretat i la salut dels treballadors, establint com a principis generals la prevenció dels riscos professionals; l’eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva.

Aquesta Llei té els següents àmbits d’aplicació:

Diagonal Assessoraments, li pot oferir l’opció de contractar amb empreses líders en el sector de la prevenció, empreses de contrastada professionalitat, organització i eficàcia.

La Prevenció de Riscos Laborals haurà d’integrar-se en el sistema general de gestió de l’empresa, i es realitzarà a través de la implantació i aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals que haurà d’incloure:

La determinació i/o constitució de la modalitat organitzativa preventiva.

Les pràctiques, procediments i processos.

Els recursos necessaris per a realitzar aquesta acció.

L’articulació dels mecanismes de participació i consulta.

L’avaluació de riscos laborals.

La planificació de l’activitat preventiva.

Els nomenaments de persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals (que inclourà la definició de funcions i recursos, així com les necessitats de capacitació formativa).

A Diagonal Assessoraments li oferim una atenció personalitzada

Sol·liciti el seu pressupost a través del nostre formulari

Skip to content